ضعف روابط اجتماعی یا شهروند درجه دو؟

احتمال غریب به یقین مشکل از شخصِ منه. اگر نه منطقی نیست یه مساله تو شر...