رابطه با آمریکا و تجربه لیبی

رابطه با آمریکا و تجربه لیبی
لیبی در دوران باستان همراه با مصر به قلمر هخامنشیان در ایران ضمیمه شد...