مهاجرت کنیم یا نه؟

دیروز تو دانشگاه سر کلاس سیگنال بحثی مطرح شد. یکی از دانشجوها پرسید اس...