کافه بردگیم غرب تهران

کافه بردگیم غرب تهران
امسال که کرونا بود و خیلی از کافه ها جمع شدن، یه کافه بردگیم به اسم آن...