آمار ایرانیان خارج از کشور (آمار رسمی وزارت امور خارجه، 1399)

آمار ایرانیان خارج از کشور (آمار رسمی وزارت امور خارجه، 1399)
طبق این آمار، در کل 4.037.258 ایرانی در خارج از کشور هستند. آمریکا، کا...