نقاشی اویغور، حافظ میراث هنر نقاشی مانویان (۳)

نقاشی اویغور، حافظ میراث هنر نقاشی مانویان (۳)
اویغورها، یکی از مهم ترین قبایل ترک هستند. آن ها مردمی بودند که مانند...