اپلای و توقف سربازی - تجربیات یک سرباز امریه در راه کانادا

اپلای و توقف سربازی - تجربیات یک سرباز امریه در راه کانادا
اینجا سعی کردم فرایند مبهم توقف سربازی بعد از گرفتن پذیرش دانشگاه خارج...