زندانی شدن در ایران یا مهاجرت؟(ماجرای یک انتخاب!)

زندانی شدن در ایران یا مهاجرت؟(ماجرای یک انتخاب!)
شما نه برنده به دنیا آمده اید و نه بازنده ، شما با قدرت انتخاب به دنیا...