چند گام در راهـ ه بهسازی ی‌ه خطط ه پارسی

چند گام در راهـ ه بهسازی ی‌ه خطط ه پارسی
بخش ه دُوُمچرا باید خط را اصلاح کرد؟برای پاسخ به این چرایی تفاوت خط آو...