اقامت اسلوونی بدون ثبت شرکت چگونه ممکن است؟

اقامت اسلوونی بدون ثبت شرکت چگونه ممکن است؟
کشور زیبای اسلوونی با اتریش، ایتالیا، کرواسی و مجارستان همسایه است که...