ترانه‌ی شرقی | خسرو و شیرین

ترانه‌ی شرقی | خسرو و شیرین
شاه شمشاد قدان، خسرو شیرین دهنان