کدام راه برایمان بهتر است؛ ماندن یا رفتن؟

کدام راه  برایمان بهتر است؛ ماندن یا رفتن؟
در دو راهی ماندن در داخل یا رفتن به خارج برای تحصیل بهتر است با دیدی ب...