کار که عار نیست

کار که عار نیست
در مصائب کار یافتن و کار کردن