چه شد که مهاجرت (فرار!)‌ کردم

چه شد که مهاجرت (فرار!)‌ کردم
آلبرتا-کانادا تو این چند روزه که زنجیره ی اتفاقا پشت سرهم ذهن هممونو ب...