چه نمره ای در آزمون تافل مناسب است !؟

چه نمره ای در آزمون تافل مناسب است !؟
چه نمره ای در آزمون تافل مناسب است ؟ حداقل نمره آزمون تافل برای پذیرش...