من محمد حسینی بهشتی ...

من محمد حسینی بهشتی ...
«من محمد حسینی بهشتی، در دوم آبان ۱۳۰۷ در شهر اصفهان در محله لنبان متو...