مهاجرت به خارج از کشور خوب است یا بد؟!

مهاجرت به خارج از کشور خوب است یا بد؟!
در این‌ سال‌ها دیگر به شنیدن این سوال عادت کرده‌ام! از راننده‌ی تاکسی...