چگونه رزومه ای بنویسیم که هیچ کارفرمائی نتواند آن را نادیده بگیرد.

چگونه رزومه ای بنویسیم که هیچ کارفرمائی نتواند آن را نادیده بگیرد.
از وقتی که کارشناسی ام را در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه سمنان گرفت...