مصاحبه در اپلای - دوسال بعد

مصاحبه در اپلای -  دوسال بعد
حدود دوسال پیش زمانی که دانشجوی ارشد علوم کامپیوتر شریف بودم این پست ک...