دره سیلیکون - بخش دوم -گفتگو با کارآفرینان

دره سیلیکون - بخش دوم -گفتگو با کارآفرینان
کارآفرینانکافی شاپ های خیابان یونیورسیتی جنب دانشگاه استنفورد و کافی ش...