رزومه نوشتن یا فلسفه زندگی؟

رزومه نوشتن یا فلسفه زندگی؟
نوشتن رزومه برای من یه کار طاقت فرساست که هر بار می‌خوام انجام بدم تبد...