میخوام مهاجرت کنم ( خودمو نجات بدم -_- ) ولی کلی سوال دارم چیکار کنم ؟

میخوام مهاجرت کنم ( خودمو نجات بدم -_- ) ولی کلی سوال دارم چیکار کنم ؟
راه مهاجرت کردن از ایران رو پیدا کنیم