من دانشجوی شریف نیستم! دانشجوی شریفی هستم!

از روزی که وارد دانشگاه شدم این سوال تو ذهنم میگذره! من اینجا چیکار می...