استخدام شدن یا استخدام کردن، مساله این است (بخش اول)

استخدام شدن یا استخدام کردن، مساله این است (بخش اول)
در این سری مقالات راجع به تفکر، فرآیند و شیوه های استخدام شدن و استخدا...