نگاهی به تحولات اخیر در تبریز؛ غائله فرقه، پان ترکیسم و قره باغ

نگاهی به تحولات اخیر در تبریز؛ غائله فرقه، پان ترکیسم و قره باغ
تحولات در تبریز، و اقدامات برخی از هموطنان در نفرت پراکنی دینی، ما را...