ایوی که بود و چه کرد؟

ایوی که بود و چه کرد؟
از تولد تا مرگ، از مرگ تا زندگی