آیا واقعا دانشگاه ایده شکست خورده است؟

آیا واقعا دانشگاه ایده شکست خورده است؟
برای ده صفحه نوشتن، صد صفحه خواندن لازم است. برای اقتصاد تولیدی دانشتن...