سفر به جمهوری آذربایجان - بخش اول - چرا؟

سفر به جمهوری آذربایجان - بخش اول - چرا؟
قسمت اول از یک سفرنامه ماجراجویانه که اگر ماکوپولو هم بود اینطور سفر ن...