مهاجرت... تنها راه خوشبختی؟

مهاجرت... تنها راه خوشبختی؟
ایشالله مهاجرتتون...اولین جمله ای که توی مهمونی خانوادگی دیشب که رفته...