مهاجرت به انگلستان، واقعیت ها

مهاجرت به انگلستان، واقعیت ها
پیش زمینه:همیشه در طی این ۱۱ سال که من انگلستان زندگی می کنم افراد مخت...