2 امروز تهران، فردا قدس (3)

2 امروز تهران، فردا قدس (3)
حالا خمینی رهبر شد، جانشین مهدی روی زمین