سگدوهای یک برنامه نویس: 9# مصاحبه با شرکت خارجی

به سفارش بعضی از دوستان مجازی تصمیم گرفتم به بلاگ نویسی رو بیارم. می...