تحصیلات شعور نمی آورد؟

از دید روانشناسی شخصیت ما ریشه در کودکی دارد. این که ما چطور حرف بزنیم...