مهاجرت! مختصری در باب رفتن

مهاجرت! مختصری در باب رفتن
نوشته های زیادی در مذمت یا تایید مهاجرت با دلایل منطقی خاص خودشان نوشت...