کتاب استخوان خوک و دست های جذامی

کتاب استخوان خوک و دست های جذامی
معرفی کتاب استخوان خوک و دست های جذامی اثر مصطفی مستور